K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
BIP.gov.pl

  Nabór na wolne stanowiska

  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 19 W KALISZU
  UL. BUDOWLANYCH 2

  ogłasza nabór na stanowisko

  referent ds. płac

  Termin składania aplikacji: do dnia 31.12.2021 r. do godz. 14:00

  Stanowisko: referent ds. płac

  Wymiar etatu: 0,5 etatu

  Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu, ul. Budowlanych 2

  Warunki pracy: Praca przy komputerze, praca administracyjno-biurowa

  WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

  Wykształcenie:

  1.  Wyższe I lub II stopnia lub wykształcenie średnie,

  2.  Preferowane: ekonomia/ administracja,

  Doświadczenie zawodowe:

  1.  Min. 1 rok,

  2.  Wykonywanie pracy zgodnie z wymaganiami na danym stanowisku.

  Główne obowiązki:

  1. Zadania z zakresu spraw związanych z płacami w tym:

  1. sporządzanie list plac,
  2. naliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych

  c) gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z SIO oraz PABS zgodnie z obowiązującymi przepisami

  d) sporządzanie rozliczeń do ZUS, US, GUS,

   2.  Zadania z zakresu spraw administracyjnych szkoły to m.in.:

   a) wykonywanie obowiązków administracyjnych związanych z korespondencją z Sądem, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych itp.,

   b) wykonywanie   innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.

   

    WYMAGANIA NIEZBĘDNE

   Wiedza (w tym wykształcenie):

  1. Wykształcenie: wyższe lub średnie
  2. Doświadczenie w prowadzeniu płac min. 1 rok
  3. Praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

  Umiejętności:

  1. Interpretacji i stosowania przepisów prawnych
  2. Znajdowania praktycznych rozwiązań
  3. Rozwiązywania problemów i konfliktów
  4. Dobrej organizacji pracy własnej
  5. Radzenia sobie ze stresem

   Wymagania   dodatkowe:

  1. Znajomość przepisów w zakresie działania (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o Pracownikach Samorządowych, Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Ubezpieczeń Społecznych).
  2. Umiejętność współpracy w zespole.

   

   WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia dyplomu, świadectwa szkolnego)
  2. Kserokopie świadectw pracy bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy potwierdzającego wymagany staż pracy
  3. Inne zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach
  4. Oświadczenie o niekaralności (osoba, której zostanie zaproponowana umowa o pracę będzie zobowiązana do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności).

  Informacje dodatkowe:

  1. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu w terminie do 31.12.2021r. do godziny 14.00; w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. płac

  2. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do jednostki).

  3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu.

  4. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej przy użyciu danych kontaktowych, które przekażą.

  5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej bip.sps19.kalisz.pl oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu.

  6. Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych będą zwracane na wniosek

  i odbierane osobiście przez zainteresowanych za pisemnym potwierdzeniem.

  7. Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o Pracownikach

  Samorządowych (dz. U. 2019.1282).

  8. Cv zawierające dane, o których mowa wyłącznie w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. dz. u. Z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem kandydata.

  9. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

  10.Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 19 w Kaliszu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referent ds. płac zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i R (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (RODO).

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy

   

  1. Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19  w Kaliszu, ul Budowlanych 2, 62-800 Kalisz, jako pracodawca.

  2. Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

  - e-mail: iod@sps19.kalisz.pl.

  3. Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania o nabór na wolne stanowisko pracy tj.
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c zgodnie z Kodeksem pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  4. Odbiorcy danych osobowych

  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione
  są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom,
  z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

  5. Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do 3 miesięcy

  od zakończenia procesu naboru.

  6. Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania

  (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Jeśli podane zostaną dane w zakresie nieokreślonym przepisami prawa wówczas będziemy
  je przetwarzać w oparciu o zgodę. Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu o nabór na wolne stanowisko pracy. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marcin Jaroszkiewicz
  Publikacja dnia: 21.12.2021
  Podpisał: Sylwia Baranowska
  Dokument z dnia: 21.12.2021
  Dokument oglądany razy: 2743
Zespół Szkół nr 11 Kalisz