K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
BIP.gov.pl

  Rejestry, ewidencje, archiwa

  Księga uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu


  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.
  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz.1646 ze zm.).


  Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
   

  Arkusze Ocen Uczniów

  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz.1646 z późń. zm.)

  Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny.

  Księga Arkuszy Ocen uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu

  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
  (Dz.U. z 2017 r. poz.1646 z późń.zm.)

  Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
   

  Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły


  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.
  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych. (Dz.U. 2019 r. poz.1700)

  Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny

  Rejestr wydanych duplikatów świadectw

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.
  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych. (Dz.U. 2019 r. poz.170)

  Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny

  Rejestr legitymacji uczniowskich

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.
  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych. (Dz.U. 2019 r. poz.1700)

  Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny


  Rejestr orzeczeń o niepełnosprawności uczniów

   
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.
  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.)

   
  Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
   
  Rejestr orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, nauczania indywidualnego

   
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2017 r.
   w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.)


  Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
   
  Protokoły Komisji Kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego

   
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)


  Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

  Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)

  Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły


  Rejestr wypadków uczniów


  Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

  Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny.

  Rejestr wydanych zaświadczeń


  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz.1646 z późń. zm.).

  Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
   
  Uchwały Rady Pedagogicznej

   
  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz.1646 z późń. zm.).

  Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.


  Księga protokołów Rady Pedagogicznej

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)  i Regulamin Rady Pedagogicznej.

  Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Księga Zarządzeń Dyrektora


  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r.  poz.164)

   
  Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły


  Rejestr skarg i wniosków


  Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.


  Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony
  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych).


  Dzienniki zajęć/lekcyjne

   
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.).


  Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony
  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych).

   
  Księga zastępstw

   
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.
  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1646).

  Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.


  Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 r. poz.217 z późn. zm.)

  Dostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły

   
  Księgi inwentarzowe księgozbioru/ Zbiory Biblioteczne  

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283)

  Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły

   
  Ewidencja kontroli

  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164)

  Dostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły

   
  Dziennik korespondencji

  Podstawa prawna: Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz.U. z 2020 r. poz. 164)

  Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony
  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   
  Rejestr wypadków pracowników

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009 r.  Nr 105 poz. 870)

  Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny.
   

  Ewidencja zatrudnionych pracowników
   
  Podstawa prawna: Ustawa a dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2020 poz. 2020 ze zm.)

  Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Akta osobowe pracowników aktualnie zatrudnionych

  Podstawa prawna: Rozporządzenie MRPiPS  z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2369).

  Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony
  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Akta osobowe byłych pracowników

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r.  w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 r. poz.2369)

  Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony
  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych).


  Kartoteki zarobkowe

  Podstawa prawna: ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.217)

  Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony

  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeni o ochronie danych).

  Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

  Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

  Rejestr druków ścisłego zarachowania

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych. (Dz.U. 2019 r. poz.1700.)

  Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

  Rejestr pieczęci.

  Podstawa prawna: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U. 1955r. Nr 47 poz. 316 z późn. zm.)

  Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marcin Jaroszkiewicz
  Publikacja dnia: 28.10.2021
  Podpisał: Gabriela Danis
  Dokument z dnia: 28.10.2021
  Dokument oglądany razy: 2262
Zespół Szkół nr 11 Kalisz