K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
BIP.gov.pl

  Status prawny

  Uchwała Nr XLVI/590/2017
  Rady Miejskiej Kalisza
  z dnia 30 listopada 2017 r.

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 11 w Kaliszu przy ul. Budowlanych 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 19 w Kaliszu przy ul. Budowlanych 2.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1895), art. 91, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 191 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) uchwala się co następuje:

  § 1. Stwierdza się, iż z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Nr 11 w Kaliszu przy ul. Budowlanych 2, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia Szkołą Podstawowa Specjalna Nr 19 w Kaliszu oraz dotychczasowe Gimnazjum Specjalne Nr 11 w Kaliszu, stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową Specjalną Nr 19 w Kaliszu przy ul. Budowlanych 2.

  § 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu. 


  Załącznik do uchwały Nr XXXVII/533/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 roku
      Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, art.91 i 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256. poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
  Z dniem 1 września 2009 akt założycielski gimnazjum otrzymuje brzmienie:

  Zespół Szkół nr 11
  Gimnazjum Specjalne Nr 11
  w Kaliszu, ul. Budowlanych 2.


  Uchwała Nr IX/120/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20.05.99r.
  w sprawie założenia Zespołu Szkół nr 11 w Kaliszu.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996r. nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemia oświaty (t.j. Dz. U. z 1996r. nr 67 poz. 329 z późn. zm,) Rada Miejska Kalisza uchwala co następuje:
  § 1
  1) Powołuje z dniem 1 września 1999r. Zespół Szkół nr 11 w Kaliszu z siedzibą przy ul. Budowlanych 2.
  2) Zespół Szkół nr 11 w Kaliszu tworzy się przez połączenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Kaliszu, ul. Budowlanych 2 i Gimnazjum Specjalnego w Kaliszu, ul. Budowlanych2.


  Uchwała Nr VI/71/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11.03.1999r.
  w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu, ul. Budowlanych 2.

      Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2, i 6 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996r. nr 67 poz. 329 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r.
  Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. nr 12 poz. 96) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 13 poz. 74 z 1996r. z późn. zm.) Rada Miejska Kalisza uchwala, co następuje:

  § 1 

  Przekształca się z dniem 1 września 1999r. Szkołę Podstawową Specjalną nr 19 w Kaliszu, ul. Budowlanych 2 o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 19 o strukturze organizacyjnej klas I-VI zwanej dalej "szkołą".  Uchwała Nr VI/86/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11.03.1999r.
  w sprawie założenia gimnazjum w Kaliszu.

      Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2, i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. nr 67 poz. 329 z 199rr. z późn. zm.) art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. 
  Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. nr 12 poz. 96) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 13 poz. 74 z 1996r. z późn. zm.) Rada Miejska Kalisza uchwala, co następuje:
  § 1 
  Zakłada z dniam 1 września 1999 roku publiczne Gimnazjum Specjalne w Kaliszu. ul. Budowlanych 2, zwane dalej "szkołą".

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marcin Jaroszkiewicz
  Publikacja dnia: 10.02.2021
  Podpisał: Sylwia Baranowska
  Dokument z dnia: 10.02.2021
  Dokument oglądany razy: 2388
Zespół Szkół nr 11 Kalisz